Top
 
BEUSKAFITNESSLOVER

Adatkezelési tájékoztató

FitnessLover > Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

 

Bevezetés

Rákóczi Beáta (egyéni vállalkozó), mint Adatkezelő (Adatkezelő, vagy Szolgáltató) a weboldal működtetése során, az oldalon regisztrált személyek adatait kezeli abból a célból, hogy részükre megfelelő szolgáltatást nyújthasson.

Az Adatkezelő teljes mértékben meg kíván felelni a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi előírásoknak, különösen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletében foglaltaknak.

Ez az adatkezelési tájékoztató a természetes személyek személyes adatai védelméről és az adatok szabad áramlásáról az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete alapján készült, figyelemmel a 2011. évi CXII. törvény tartalmára, amely az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szól.

 

Adatkezelő megnevezése:

Szolgáltató neve: Rákóczi Beáta ev.
Szolgáltató székhelye: 1126 Budapest, Fodor utca 18.
Szolgáltató telefonszáma: +36 70 4560707
Szolgáltató e-mail címe: beuskafitnesslover@gmail.com
Szolgáltató nyilvántartási száma: 54381977
Nyilvántartásba vevő hatóság: Belügyminisztérium Nyilvántartások Végzéséért Felelős helyettes államtitkár Okmányfelügyeleti Főosztály
Szolgáltató adószáma: 55666679-1-43

 

Fogalommeghatározások

 • GDPR (General Data Protection Regulation): az Európai Unió új Adatvédelmi Rendelete;
 • adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
 • adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
 • személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 • adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az Adatkezelőt vagy az Adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
 • az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
 • adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
 • címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
 • harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az Adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az Adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

 

Az adatkezelés irányelvei

Az Adatkezelő kijelenti, hogy az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint végzi a személyes adatok kezelését és betartja a vonatkozó jogszabályok előírásait, különös figyelemmel az alábbiakra:
A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni.
A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet.
A személyes adatok kezelésének célja megfelelő és releváns legyen, és csak a szükséges mértékű lehet.
A személyes adatoknak pontosnak és naprakésznek kell lenniük. A pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölni kell.
A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, hogy az érintettek azonosítását csak szükséges ideig tegye lehetővé. A személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, ha a tárolás közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történik.
A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.
Az adatvédelem elveit minden azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó információ esetében alkalmazni kell.

 

Fontos adatkezelési információk

Az adatkezelés célja, hogy a Szolgáltató a weboldal működtetése során az oldalon regisztrált személyek részére megfelelő többletszolgáltatást nyújthasson.
Az adatkezelés jogalapja az érintett személy hozzájárulása.
Az adatkezelésben érintettek köre a weboldal regisztrációs felhasználói.
Az adatkezelés időtartama mindig a konkrét felhasználói cél függvénye, de az adatokat haladéktalanul törölni kell, ha az eredetileg kitűzött cél már megvalósult. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását az érintett személy bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben. Amennyiben a törlésnek jogszabályi akadálya nincs, ez esetben adatai törlésre kerülnek.
Az adatok megismerésére jogosultak az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó.
Az érintett személy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról.
Az érintett személy bármely időpontban visszavonhatja az adatkezelési hozzájárulását, de ez nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.
Az érintett személy élhet a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogával.
Amennyiben az érintett személy használni kívánja a regisztráció nyújtotta előnyöket, azaz igénybe kívánja venni a weboldal ez irányú szolgáltatását, szükséges a kért személyes adatok megadása. Az érintett személy nem köteles személyes adatokat megadni, az adatszolgáltatás elmaradása számára semmilyen hátrányos következménnyel nem jár. A weboldal egyes funkcióinak igénybe vétele (például a weboldalon található videó felvételek megtekintése) azonban regisztráció nélkül nem lehetséges.
Az érintett személy jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse, illetve kiegészítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.
Az érintett személy jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, amennyiben az adatkezelésnek nincs más jogalapja.
A személyes adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben, telefonon vagy levélben a fentebb megadott elérhetőségi lehetőségeken.

 

Weboldalon történő regisztráció

Az adatkezelés célja: Többletszolgáltatás nyújtása és kapcsolatfelvétel.
A regisztrációs adatkezelés jogalapja: Az érintett hozzájárulása.
Az adatkezelésben érintettek köre: A weboldal regisztrált felhasználói.
Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig történik. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását Ön bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben.
Az adatok törlése: Az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásakor történik meg. Az érintett bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez történő hozzájárulását a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben.
Az adatok megismerésére jogosultak: Az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó.
Az adatok tárolási módja: Elektronikus.
A személyes adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben, telefonon vagy levélben a fentebb megadott elérhetőségi lehetőségeken.

A személyes adatok megadása feltétlenül szükséges az adatbázisokban történő azonosítás és a kapcsolattartás miatt. A pontos cégnév és cím a számlázáshoz szükséges, amely jogszabályi kötelezettség.

 

Kezelt adatok köre Az adatkezelési adatok konkrét célja
Név Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.
Cégnév Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.
Cím Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.
E-mail Azonosítás, kapcsolattartás.
Telefon Azonosítás, kapcsolattartás.
Regisztráció időpontja Technikai információs művelet.
IP cím Technikai információs művelet.

 

A felhasználó adatkezelési hozzájárulását a weboldalon található és kifejezetten erre szolgáló üres checkbox szándékos kipipálásával teheti meg.

Az érintett tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, e tekintetben a fentebb részletezett adatkezelési információk és ezen tájékoztató, valamint a tájékoztatóban ismertetett jogszabályok szerinti eljáráshoz jogosult.

 

Megrendelés leadása

Az adatkezelés célja:
Többletszolgáltatás nyújtása, kapcsolatfelvétel, visszaigazoló e-mail küldése. Az Ön megrendelését csak akkor tudjuk teljesíteni, ha megadja kapcsolattartási és számlázási adatait, amelyek feltétlenül szükségesek a kapcsolattartás és számlázás miatt.
A regisztrációs adatkezelés jogalapja: Az érintett hozzájárulása.
Az adatkezelésben érintettek köre: A weboldal regisztrált felhasználói.
Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelés jogszabályi előírás, illetve a hozzájárulás visszavonásáig történik. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását az érintett bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben.
Az adatok törlése: Az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásakor történik meg. Az érintett bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez történő hozzájárulását a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben. A számlázási adatok törlése jogszabályi előírás szerint történhet meg.
Az adatok megismerésére jogosultak: az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó.
Az adatok tárolási módja: elektronikus.
A személyes adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben, telefonon vagy levélben a fentebb megadott elérhetőségi lehetőségeken.

 

Kezelt adatok köre Az adatkezelési adatok konkrét célja
Név Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.
Cégnév Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.
Cím Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.
E-mail Azonosítás, kapcsolattartás.
Telefon Azonosítás, kapcsolattartás.
Rendelt termék adatai A termék azonosítása.
Regisztráció időpontja Technikai információs művelet.
IP cím Technikai információs művelet.

 

A felhasználó adatkezelési hozzájárulását a weboldalon található és kifejezetten erre szolgáló üres checkbox szándékos kipipálásával teheti meg.

Az érintett személy tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, e tekintetben a fentebb részletezett adatkezelési információk és ezen tájékoztató, valamint a tájékoztatóban ismertetett jogszabályok szerinti eljáráshoz jogosult.

 

Számlakiállítás

Az adatkezelés célja: Elektronikus számla kiállítása és küldése e-mail mellékletként.
Az adatkezelés jogalapja: Jogszabályon alapuló kötelező adatkezelés.
Az adatkezelésben érintettek köre: A Szolgáltató előfizetői.
Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelés jogszabályi előírás, illetve a hozzájárulás visszavonásáig történik. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását Ön bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben.
Az adatok törlése: Az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásakor történik meg. Az érintett bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez történő hozzájárulását a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben. A számlázási adatok törlése jogszabályi előírás szerint történhet meg.
Az adatok megismerésére jogosultak: az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó.
Az adatok tárolási módja: elektronikus.
A számlaadatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben, telefonon vagy levélben a fentebb megadott elérhetőségi lehetőségeken.

 

Kezelt adatok köre Az adatkezelési adatok konkrét célja
Név Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.
Cégnév Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.
Cím Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.
E-mail Azonosítás, kapcsolattartás.
Telefon Azonosítás, kapcsolattartás.
Adószám / adóazonosító A vevő azonosítása.
Számlaadatok A számla azonosítása.
Számlakiállítás időpontja Technikai információs művelet.

 

A felhasználó adatkezelési hozzájárulását a weboldalon található és kifejezetten erre szolgáló üres checkbox szándékos kipipálásával teheti meg.

Az érintett személy tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, e tekintetben a fentebb részletezett adatkezelési információk és ezen tájékoztató, valamint a tájékoztatóban ismertetett jogszabályok szerinti eljáráshoz jogosult.

 

Hírlevél küldés

A weblap üzemeltetőjeként a Szolgáltató kijelenti, hogy az általa megjelentetett információk és ismertetők során maradéktalanul betarja a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket. Kijelenti továbbá, hogy hírlevélre történő feliratkozáskor nem áll módjában a kapcsolattartási adatok valódiságának ellenőrzése és annak megállapítása sem, hogy a megadott adatok magánszemélyre vagy vállalkozásra vonatkoznak.

Az adatkezelés célja: Szakmai ismertetők, reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek, információk, hírlevelek küldése, amelyekről bármikor következmények nélkül leiratkozhat. Az érintett akkor is minden következmény nélkül leiratkozhat, ha vállalkozása időközben megszűnt, a vállalkozásból kilépett.

Az adatkezelés jogalapja: Az érintett hozzájárulása. Tájékoztatjuk, hogy a felhasználó előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy a Szolgáltató reklámajánlataival, tájékoztatásaival és egyéb küldeményeivel a regisztrációkor megadott e-mail címen megkeresse. Ennek következtében a felhasználó hozzájárulhat ahhoz, hogy a Szolgáltató e célból a szükséges személyes adatait kezelje.

Tájékoztatjuk, ha hírlevelet szeretne kapni tőlünk, a szükséges adatokat köteles megadni. Az adatszolgáltatás elmaradása esetén nem tudunk Önnek hírlevelet küldeni.

Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig történik. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását az érintett bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben.

Az adatok törlése: Az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásakor történik meg. Az érintett bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez történő hozzájárulását a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben.

Ugyancsak visszavonható a hozzájárulás a kiküldött hírlevelekben megjelenő link alapján.
Az adatok megismerésére jogosultak: az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó.
Az adatok tárolási módja: elektronikus.
Az adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben, telefonon vagy levélben a fentebb megadott elérhetőségi lehetőségeken.

 

Kezelt adatok köre Az adatkezelési adatok konkrét célja
Név Azonosítás, kapcsolattartás.
E-mail Azonosítás, kapcsolattartás.
Feliratkozás időpontja Technikai információs művelet.
IP cím Technikai információs művelet.

 

Tájékoztatjuk, hogy sem a felhasználónév, sem az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy az a személyére utaló adatot tartalmazzon. Így például nem szükséges, hogy a felhasználónév vagy az e-mail cím az Ön nevét tartalmazza. Ön teljesen szabadon dönt arról, hogy ha olyan felhasználó nevet vagy e-mail címet ad meg, amely az Ön kilétére utaló információt tartalmaz. Az e-mail cím – ami a kapcsolattartást szolgálja – feltétlenül szükséges ahhoz, hogy az Ön részére küldött hírlevél vagy szakmai információ célba érjen.ű

 

Sütik (cookie-k)

Általános tájékoztatás a sütikről:

A süti (angolul cookie) egy olyan adat, amit a meglátogatott weboldal küld a látogató böngészőjének (változónév-érték formában), hogy az eltárolja és később ugyanaz a weboldal be is tudja tölteni a tartalmát. A sütinek lehet érvényessége, érvényes lehet a böngésző bezárásáig, de korlátlan ideig is. A későbbiekben minden HTTP(S) kérésnél ezeket az adatokat is elküldi a böngésző a szervernek. Ezáltal a felhasználó gépén lévő adatokat módosítja.

A süti lényege, hogy az weboldalszolgáltatások természeténél fogva szükség van arra, hogy egy felhasználót megjelöljön (pl. hogy belépett az oldalra) és annak megfelelően tudja a következőkben kezelni. A veszélye abban rejlik, hogy erről a felhasználónak nem minden esetben van tudomása és alkalmas lehet arra, hogy felhasználót kövesse a weboldal üzemeltetője vagy más szolgáltató, akinek a tartalma be van építve az oldalban (pl. Facebook, Google Analytics), ezáltal profil jön létre róla, ebben az esetben pedig a süti tartalma személyes adatnak tekinthető.

A sütik fajtái:

Technikailag elengedhetetlenül szükséges munkamenet (session) sütik: amelyek nélkül az oldal egyszerűen nem működne funkcionálisan, ezek a felhasználó azonosításához, pl. annak kezeléséhez szükséges, hogy belépett-e, stb. Ez jellemzően egy session-id letárolása, a többi adat a szerveren kerül tárolásra, ami így biztonságosabb. Van biztonsági vonatkozása, ha a session süti értéke nem jól van generálva, akkor session-hijacking támadás veszélye fennáll, ezért feltétlenül szükséges, hogy megfelelően legyenek ezek az értékek generálva. Más terminológiák session cookie-nak hívnak minden sütit, amik a böngészőből való kilépéskor törlődnek (egy session egy böngészőhasználat az elindítástól a kilépésig).

Használatot elősegítő sütik: így azokat a sütiket szoktál nevezni, amelyek megjegyzik a felhasználó választásait, például milyen formában szeretné a felhasználó az oldalt látni. Ezek a fajta sütik lényegében a sütiben tárolt beállítási adatokat jelentik.

Teljesítményt biztosító sütik: bár nem sok közük van a „teljesítmény”-hez, általában így nevezik azokat a sütiket, amelyek információkat gyűjtenek a felhasználónak a meglátogatott weboldalon belüli viselkedéséről, eltöltött idejéről, kattintásairól. Ezek jellemzően harmadik fél alkalmazásai (pl. Google Analytics, AdWords, vagy Yandex.ru sütik). Ezek a látogatóról profilalkotás készítésére alkalmasak.

A Google Analytics sütikről itt tájékozódhat:

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

A Google AdWords sütikről itt tájékozódhat:

https://support.google.com/adwords/answer/2407785?hl=hu

3.4 Sütik elfogadása

A sütik használatának elfogadása, engedélyezése nem kötelező. Visszaállíthatja böngészője beállításait, hogy az utasítsa el az összes cookie-t, vagy hogy jelezze, ha a rendszer éppen egy cookie-t küld. A legtöbb böngésző ugyan alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ezek általában megváltoztathatóak annak érdekében, hogy megakadályozható legyen az automatikus elfogadás és minden alkalommal felajánlja a választás lehetőségét.

Tájékoztatás a Társaság honlapján alkalmazott sütikről, illetve a látogatás során létrejövő adatokról:

A látogatás során kezelt adatkör: Társaságunk honlapja a weboldal használata során a látogatóról, illetve az általa böngészésre használt eszközről az alábbi adatokat rögzítheti és kezelheti:

 • a látogató által használt IP cím,
 • a böngésző típusa,
 • a böngészésre használt eszköz operációs rendszerének jellemzői (beállított nyelv),
 • látogatás időpontja,
 • a meglátogatott (al)oldal, funkció vagy szolgáltatás.
 • kattintás.

Ezeket az adatokat maximum 90 napig őrizzük meg és elsősorban biztonsági incidensek vizsgálatához használhatjuk.

A honlapon alkalmazott sütik:

Technikailag elengedhetetlenül szükséges munkamenet (session) sütik:

Az adatkezelés célja: a honlap megfelelő működésének biztosítása. Ezek a sütik ahhoz szükségesek, hogy a látogatók böngészhessék a weboldalt, zökkenőmentesen és teljes körűen használhassák annak funkcióit, a weboldalon keresztül elérhető szolgáltatásokat, így – többek között- különösen a látogató által az adott oldalakon végzett műveletek megjegyzését vagy a bejelentkezett felhasználó azonosítását egy látogatás során. Ezen sütik adatkezelésének időtartama kizárólag a látogató aktuális látogatására vonatkozik, a munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépéről.

Ezen adatkezelés jogalapja az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése, amely szerint a szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

Használatot elősegítő sütik:

Ezek megjegyzik a felhasználó választásait, például milyen formában szeretné a felhasználó az oldalt látni. Ezek a fajta sütik lényegében a sütiben tárolt beállítási adatokat jelentik.
Az adatkezelés jogalapja a látogató hozzájárulása.
Az adatkezelés célja: A szolgáltatás hatékonyságának növelése, felhasználói élmény növelése, a honlap használatának kényelmesebbé tétele.
Ez az adat inkább a felhasználó gépén van, a weboldal csak hozzáfér és felismer(het)i általa a látogatót.

Teljesítményt biztosító sütik:

Információkat gyűjtenek a felhasználónak a meglátogatott weboldalon belüli viselkedéséről, eltöltött idejéről, kattintásairól. Ezek jellemzően harmadik fél alkalmazásai (pl. Google Analytics, AdWords).

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.
Az adatkezelés célja: a honlap elemzése, reklámajánlatok küldése

 

Közösségi oldalak

A közösségi oldal egy médiaeszköz, ahol az üzenetet közösségi felhasználókon keresztül terjesztik. A közösségi média az internetet és az online megjelenési lehetőségeket használja annak érdekében, hogy a felhasználók tartalombefogadókból tartalomszerkesztővé váljanak.
A közösségi média az internetes alkalmazások olyan felülete, amelyen a felhasználók által létrehozott tartalom található, például Facebook, Google+, Twitter, stb.
A közösségi média megjelenési formái lehetnek nyilvános beszédek, előadások, bemutatók, termékek vagy szolgáltatások ismertetése.
A közösségi médiában megjelent információk formái lehetnek fórumok, blogbejegyzések, kép-, videó-, és hanganyagok, üzenőfalak, e-mail üzenetek, stb.
A fentieknek megfelelően a kezelt adatok köre a személyes adatokon túl lehet a felhasználó nyilvános profilképe is.
Az érintettek köre: valamennyi regisztrált felhasználó.
Az adatgyűjtés célja a weboldal vagy a hozzá kapcsolódó weblap népszerűsítése.
Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása.
Az adatkezelés időtartama: az adott közösségi oldalon megtekinthető szabályozás szerint.
Az adatok törlési határideje: az adott közösségi oldalon megtekinthető szabályozás szerint.
Az adatok megismerésére jogosultak: az adott közösségi oldalon megtekinthető szabályozás szerint.
Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok: az adott közösségi oldalon megtekinthető szabályozás szerint.
Az adatok tárolási módja: elektronikus.

Fontos figyelembe venni, hogy amikor a felhasználó feltölt vagy beküld valamilyen személyes adatot, világszerte érvényes engedélyt ad a közösségi oldal üzemeltetőjének arra, hogy az ilyen tartalmakat tárolhassa és felhasználhassa. Ezért nagyon fontos meggyőződni arról, hogy a közzétett információ közléséhez a felhasználó teljes jogosultsággal rendelkezik-e.

 

Adatfeldolgozók

Az adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy a weboldal üzemeltetése, webfejlesztés, valamint a szolgáltatások zavartalan biztosítása érdekében adatfeldolgozót vesz igénybe.
Az Adatfeldolgozó feladata az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése.
Az Adatfeldolgozó kizárólag az Adatkezelő utasítása alapján járhat el, önálló, adatkezelést érintő érdemi döntést nem végezhet.

 

Tárhelyszolgáltató:

Név / cégnév:  
Székhely:  
Adószám:  
képviseli:  
E-mail:  
Telefonszám: [*]

 

Hírlevél rendszer:

Név / cégnév: E.N.S. Informatikai és Rendszerintegrációs Zrt.
Székhely: 1106 Budapest, Fehér út 10. II. em. (White Office Irodaház)
Adószám: 14032868-2-42
E-mail: hello@wgx.hu
Telefonszám: [*]

 

Az érintett által megadott adatokat a tárhelyszolgáltató által üzemeltetett szerver tárolja. Az adatokhoz csak az Adatfeldolgozó munkatársai, illetve a szervert üzemeltető munkatársak férhetnek hozzá, de mindannyian felelősséggel tartoznak az adatok biztonságos kezeléséért.
A tevékenység megnevezése: tárhelyszolgáltatás, szerverszolgáltatás.
Az adatkezelés célja: a weboldal működésének biztosítása.
A kezelt adatok: az érintett által megadott személyes adatok
Az adatkezelés időtartama és az adatok törlésének határideje. Az adatkezelés a weboldal működésének végéig, illetve a weboldal működtetője és a tárhelyszolgáltató közötti szerződéses megállapodás szerint. Az érintett személy szükség esetén a tárhelyszolgáltatót megkeresve is kérheti adatai törlését.

Az adatkezelés jogalapja az érintett személy hozzájárulása, illetve jogszabályon alapuló adatkezelés.

 

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok

A tájékoztatás kéréshez való jog
Ön a megadott elérhetőségeken keresztül tájékoztatást kérhet tőlünk, hogy cégünk milyen adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli. Az Ön kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.

A helyesbítéshez való jog
Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk hogy valamely adatát módosítsuk. Erről az Ön kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül intézkedünk, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.

A törléshez való jog
Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk adatának törlését. Az Ön kérelmére ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül megtesszük, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.

A zároláshoz való jog
Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk adatának zárolását. A zárolás addig tart, amíg az Ön által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását. Az Ön kérelmére ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül megtesszük, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.

A tiltakozáshoz való jog
Ön a megadott elérhetőségeken keresztül tiltakozhat az adatkezelés ellen. A tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgáljuk, annak megalapozottsága kérdésében döntést hozunk, és a döntéséről Önt e-mailben tájékoztatjuk.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség
Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén értesítse cégünket, így lehetőség nyílik arra, hogy rövid időn belül helyreálljon a jogszerű állapot. Az Ön érdekében mindent megteszünk, hogy a vázolt probléma megoldódjon.

Amennyiben az Ön megítélése szerint a jogszerű állapot nem állítható helyre, értesítse erről a hatóságot az alábbi elérhetőségeken:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat (kukac) naih.hu
URL: https://naih.hu
Koordináták: É 47°30’56”; K 18°59’57”

FitnessLover Membership App adatkezelési tájékoztatója

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) a FitnessLover Membership mobilalkalmazás használatához

Az Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) célja, hogy Rákóczi Beáta ev. szolgáltató által kínált „FitnessLover Membership” mobilalkalmazás (a továbbiakban: applikáció) Felhasználó általi igénybevételének feltételeit szabályozza.

A mobilalkalmazás használatát a vonatkozó hatályos jogszabályok és jelen ÁSZF szabályozza. A mobilalkalmazást letöltők és használók (felhasználók) jelen ÁSZF-et a regisztráció során elfogadják. Amennyiben jelen ÁSZF-et és az Adatkezelési Szabályzatot nem fogadják el, nem jogosultak a regisztrációra és az Alkalmazás használatára.

Az ÁSZF hatálya

Az ÁSZF feltételeit a Felhasználók regisztrációjukkal mindenkor elfogadják. Az ÁSZF hatályos akkor is, ha az applikáció más weboldalon keresztül érhető el. Továbbá érvényes az applikáció szolgáltatásának minden olyan felhasználási módjára (desktop weboldal, mobil weboldal, mobilalkalmazás), amelyeken keresztül az applikáció elérhető.

A Szolgáltató adatai:

Szolgáltató: Rákóczi Beáta ev.

Székhely: 1126 Budapest, Fodor utca 18.

Levelezési cím: 1124 Budapest, Fürj utca 7/a

Nyilvántartásba vevő hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Adószám: 55666679-1-43

E-mail: info@beuskafitnesslover.com

Honlap: http://beuskafitnesslover.com

Tárhely szolgáltató adatai:

Név: GoodBarber App Builder

Honlap: www.goodbarber.com

Definíciók

Felhasználó: Felhasználónak minősül minden olyan természetes személy, aki letölti az applikációt a Google Play Áruházból vagy az Apple App Store-ból annak érdekében, hogy a Szolgáltatást igénybe tudja venni.

Szolgáltatás: A FitnessLover Membership mobilalkalmazás egy olyan szolgáltatás, amelynek keretén belül a Felhasználó az applikáció letöltésével, segítséget kap egy egészségesebb, fittebb életmód kialakításához.

Applikáció: A Play áruházban és az Apple App Store-ban elérhető FitnessLover Membership mobilalkalmazás (applikáció)

Az applikáció használata

Az alkalmazás Felhasználói 18 éven felüli természetes személyek lehetnek.

Az alkalmazás díjmentesen vehető igénybe, kizárólag magáncélra és nem üzletszerű módon, kizárólag a jelen ÁSZF feltételeivel.

Az applikáció használata során a Felhasználók különböző tartalmakhoz férhetnek hozzá, többek közt fitnesz videókhoz, egészséges receptekhez, mintaétrendekhez és az egészséges életmóddal kapcsolatos oktató anyagokhoz.

Az applikáció telepítése, másolása és/vagy használata előtt a Felhasználó köteles elolvasni jelen ÁSZF tartalmát. Az applikáció telepítésével, másolásával, illetve bármilyen egyéb módon történő használatával a Felhasználó elismeri, hogy a jelen szerződésben foglaltakat elolvasta és tudomásul vette, valamint kötelező érvénnyel elfogadja a feltételeit.

A szolgáltatással kapcsolatban felmerülő bármilyen probléma esetén a Felhasználó a Szolgáltatóhoz fordulhat, a Szolgáltató által az applikációval kapcsolatosan működtetett weboldalon található elérhetőségek valamelyikén.

Az applikáció használatával kizárólag a Felhasználó és a Szolgáltató között jön létre jogviszony. Az applikáció használatához internetes adatkapcsolat szükséges, amelynek teljes költségét a Felhasználó viseli. A Szolgáltató nem vállal felelősséget az internetes adatkapcsolat esetleges hibáiért.

Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás a mindenkor érvényes adatok alapján működőképes, továbbá a Szolgáltató a Szolgáltatás nyújtása során a Felhasználó tekintetében külön azonosítást nem végez, a jelen szerződés szerinti kapcsolatfelvétel során kizárólag a Felhasználó által megadott és a Szolgáltató rendszereiben szereplő adatok egyezőségének automatikus vizsgálata történik meg.

Az ÁSZF és az alkalmazás működésének módosítására, az alkalmazás működésének a megszüntetésére a tulajdonos (Szolgáltató) bármikor jogosult, a Felhasználó előzetes értesítése nélkül. Az alkalmazáshoz való hozzáférést a tulajdonos (Szolgáltató) bármikor visszavonhatja akár az adott Felhasználóra nézve, akár szélesebb körben vagy teljes körűen előzetes értesítés, figyelmeztetés nélkül.

Jogosulatlan használat

A Felhasználónak be kell tartania minden hazai előírást és szabályozást, amely az applikációra vonatkozik. A Szolgáltató jogosulatlan használatnak tekinti mindazt, ami az ÁSZF-et sérti.

Az applikáció szolgáltatás platformjai/technikai követelmények

Az applikáció jelenleg Android, minimum 5.0 (Lollipop) verziójú vagy annál magasabb Android operációs rendszerrel ellátott mobiltelefon vagy IOS operációs rendszer 10.0 vagy későbbi verziójával ellátott mobiltelefonról érhető el. Szükséges továbbá a használathoz megfelelő sávszélességű internetelérés. A technikai feltételeket az alkalmazás letöltéséhez és használatához a Felhasználónak kell teljesítenie. A technikai feltételek nem teljesüléséért a Szolgáltató nem vonható felelősségre. A Szolgáltató kizár minden kártérítési felelősséget az alkalmazáshoz csatlakozó minden külső szerver által nyújtott (pl. Facebook adatok átvétele) vagy megjelenített adattal, információval kapcsolatban is.

Az alkalmazás telepítéssel, regisztrációt követően vehető használatba. A telepítés kizárólag a Google Play vagy az Apple App Store felületén keresztül engedélyezett.

Az applikáció hivatalos honlapja: http://beuskafitnesslover.com/

A Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót, hogy az alkalmazás párhuzamosan több eszközről nem vesz adatot, így azt nem javasolt több eszközön egyszerre ugyanazzal az accounttal használni.

Szolgáltatási díj

Az alkalmazás letöltése 1 havi, 3 havi, illetve éves előfizetéssel lehetséges.

Felelősség korlátozása

A szerződés a Szolgáltató részére – az itt kifejezetten megállapítottakat kivéve – nem keletkeztet semmilyen további kötelezettséget.

A Szolgáltató a szerződés megszegésével, a szerződéssel kapcsolatos szerződésen kívüli kötelmekből származó felelősséget a vonatkozó jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékig korlátozza, illetve kizárja.

A honlapon szereplő adatok tájékoztató jellegűek, helyességére a Szolgáltató törekszik, de felelősséget azok tartalmáért nem vállal.

A Google Play (…) honlapon az alkalmazás ablakon kívül a Google által feltett hirdetések tartalmáért a Szolgáltató nem vállalja a gazdasági és jogi felelősséget. Szolgáltató felelőssége csak az általa fejlesztett alkalmazás ablakterületére vonatkozik.

A Felhasználó az alkalmazás honlapját (http://beuskafitnesslover.com/) kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért, a szándékosan, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősséget kivéve.

Az applikáció és bármilyen termékfrissítése „jelenlegi állapotában” kerül a Felhasználóhoz, és a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal érte. A Szolgáltató felhívja a Felhasználó figyelmét arra, hogy ne használja a terméket más gyártók termékeivel együtt. A Szolgáltató nem vállal felelősséget azért, ha az applikáció a használat során a többi szoftverrel vagy hardvereszközzel nem megfelelően működik. A Szolgáltató nem vállal felelősséget abban az esetben sem, ha a szoftver kárt tesz a Felhasználó mobil eszközében.

Szolgáltató kizár minden felelősséget az applikáció használói által tanúsított magatartásért. Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Felhasználó részéről bármilyen jogellenes magatartást, illetve az alkalmazás szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Felhasználót azonnali hatállyal kizárja az alkalmazás felhasználói köréből.

Az alkalmazáshoz kapcsolódó adatbázis módosítása kizárólag az üzemeltető által, illetve az alkalmazást üzemeltető webkiszolgálón keresztül lehetséges. Bármilyen külső, nem az alkalmazás részeként elérhető eszközzel történő beavatkozás a Felhasználó azonnali kizárását eredményezi.

Ha a Felhasználó az alkalmazást használat közben bezárja, vagy ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztésért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal. A Szolgáltató és az üzemeltető a rendelkezésre álló eszközökkel biztosítja, hogy az alkalmazás használata technikai szempontból biztonságosnak minősüljön. Az alkalmazáshoz való csatlakozás miatt bekövetkező károkért, az internetes hálózat esetleges üzemkimaradásából, az elérési út hibájából, bármely nem várt technikai hibából eredő adatvesztésért, vírusból bekövetkező, vagy más károkért a Szolgáltató nem felelős. A felhasználóknak minden esetben fel kell mérniük rendelkeznek-e az alkalmazás használatához szükséges ismeretekkel, technikai követelményekkel.

Regisztráció és tárolt adatok

Az alkalmazás a Felhasználók számára csak sikeres regisztrációt követően használható.

A regisztráció három módon lehetséges: Google fiókkal vagy email cím és jelszó megadásával. A regisztráció során megadott adatok helyességéért a Szolgáltató semminemű felelősséget nem vállal. A regisztráció során a Felhasználó által megadott adatokból az alkalmazás felhasználói profilt hoz létre.

A regisztrációt követően a Szolgáltató a Felhasználó részére az alkalmazás működésével kapcsolatosan, az alkalmazás frissítésével kapcsolatos tájékoztató leveleket küldhet a Felhasználó e-mail címére.

A regisztráció során az alkalmazás külön önkéntes hozzájárulást kér a Felhasználótól, hogy olyan esetekben, amikor az alkalmazás nem fut a Felhasználó mobil eszközén részére külön ún. push notification üzeneteket küldhessen. Ezen funkció használata az alkalmazásban opcionális.

Az alkalmazás adatbázisából előzetes értesítés nélkül törlésre kerülhet az a Felhasználó, aki az alkalmazást saját nevében terjeszti, részben vagy egészében másolja, átdolgozza, a szellemi tulajdont bármilyen egyéb módon bitorolja, másolja, azzal visszaél, jogosulatlanul használja az alkalmazás és a Szolgáltató védjegyeit, kárt tesz az alkalmazásban bármilyen módon, a jelen ÁSZF-ben foglaltakat bármilyen egyéb módon megszegi.

A Felhasználó bármikor kérheti regisztrációjának törlését írásban a  beuskafitnesslover@gmail.com e-mail címre küldött levélben. Az alkalmazás mobil eszközről való törlésével az applikációból a felhasználói profil (account) nem törölődik automatikusan, azt az előző mondatban megadott e-mail címre küldött levélben kell kérnie a Felhasználónak.

Személyes adatok kezelése, a személyes adatok védelme

A személyes adatok kezelését a Szolgáltató a hatályos jogszabályoknak megfelelően végzi. A Felhasználó az applikáció használatával hozzájárul ahhoz, hogy a Felhasználó által megadott adatokat a  az irányadó jogszabályok szerint kezelje, nyilvántartsa.

Szerzői jogok

Az applikáció és az alapjául szolgáló szoftvertermék a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXXVI. törvény és egyéb, a szellemi alkotásokra vonatkozó jogszabályi rendelkezések védelme alatt áll. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az applikáció letöltésével korlátozott és nem kizárólagos felhasználási jogot szerez, tulajdonjogot nem. Az applikációhoz és a szoftvertermékhez fűződő minden jog – így különösen, de nem kizárólagosan a változtatás, aktualizálás, frissítés, terjesztés, többszörözés, dokumentálás, átdolgozás, továbbfelhasználás engedélyezése, publikálás joga és egyéb lehetséges jogok – a Szolgáltató tulajdona. Az applikáció szerkezete, felépítése és kódja a Szolgáltató szakmai és üzleti titkának, bizalmas információjának minősül. Az applikáció kizárólag az ÁSZF feltételei alapján használható vagy másolható.

Frissítések

A frissített applikáció felváltja és/vagy kiegészíti azt a terméket, amely a frissítés alapjául szolgált. Az eredményül kapott frissített terméket csak a jelen ÁSZF előírásainak megfelelően használhatja. Az applikáció aktuális verziószáma a Felhasználó számára a menüben látható.

Külső alkalmazások és szoftverek

A Facebook alapú regisztrációval a Felhasználó elfogadja, hogy a Szolgáltató a Facebook-hoz csatlakozó szolgáltatásokat a Facebook irányelvei szerint kezeli. A Facebook irányelveiért és a Facebook működéséből adódó hibákért a Szolgáltatót nem terheli semmilyen felelősség. A Facebook szabályzatainak betartásáért a Felhasználó felel.

Az  alkalmazás az Apple AppStore, illetve a Google Play webáruházon keresztül tölthető le. Az Apple AppStore webáruházra vonatkozó általános szerződési feltételek az alábbi linken keresztül érhetők el: http://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/hu/terms.html#privacy . A Google Play webaruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételek az alábbi linken keresztül érhetőek el: https://play.google.com/intl/hu_hu/about/play-terms.html

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az Apple App Store, illetve a Google Playen keresztül letöltött alkalmazás esetén az Apple App Store, a Google Play mindenkor érvényben lévő fenti linkeken elérhető általános szerződési feltételeit elolvasta, megértette és az abban foglalt rendelkezéseket, ideértve különösen az Apple App Store, a Google Play használatára vonatkozó rendelkezéseket magára nézve kötelezőnek tekinti. Jelen ÁSZF elfogadásával a Felhasználó elfogadja, hogy a Szolgáltatónak az Apple App Store, valamint a Google Play szabályzataira és működésére semmilyen ráhatása nincs. Amennyiben a fenti szabályzatokban, vagy a társaságok működésében, továbbá az alkalmazás letölthetőségében változás áll be, úgy a Szolgáltatót nem terheli semmilyen felelősség. A Felhasználó nem élhet semmilyen, külső partner által üzemeltetett szoftver és alkalmazás (pl. IOS, Android, Google, Apple App Store, Google Play, Facebook stb.) használatával kapcsolatban felmerülő, az applikáció hibás működése által okozott kár megtérítésével kapcsolatban kártérítési igénnyel.

Több adathordozón történő használat

A Felhasználó a több adathordozón való applikáció-használat nem kizárólagos és nem átruházható jogával rendelkezik. Elektronikusan nem másolhatja az applikációt egyik készülékről a másikra semmilyen hálózaton keresztül.

Vis maior

A Szolgáltató nem felel a szerződésben foglalt kötelezettség teljesítéséért azon esetekben, amikor az ellenőrzési körén kívül eső elháríthatatlan esemény merül fel. Ilyen körülménynek tekintendő például: természeti katasztrófa, tűz, áradás, hatóság rendelkezése, szükségállapot, lázadás, polgárháború, háború, sztrájk vagy hasonló munkabeszüntetés, szervertámadás, hackertámadás, jogosulatlan hozzáférések stb. Ezen esetekben a szerződési kötelezettség az akadály megszűnéséig szünetel, a szerződésben rögzített határidők nyugszanak.

Korlátozások

A Felhasználó az applikációt vagy annak bármely részét nem adhatja kölcsön, nem ruházhatja át, nem adhatja bérbe, sem más módon nem terjesztheti.

A Felhasználó nem végezheti el, illetve más személyek számára nem teheti lehetővé az applikáció módosítását, átalakítását vagy lefordítását, beleértve az applikáció által tartalmazott szoftver, alkalmazások és adatbázisok megváltoztatását.

A Felhasználó nem végezheti el, illetve más személyek számára nem teheti lehetővé az applikációban megjelenő bármilyen szerzői jog, védjegy vagy szabadalom közlésének eltávolítását, megváltoztatását vagy ismeretlen eredetűvé tételét.

A Felhasználó nem végezheti el, illetve más személyek számára nem teheti lehetővé az applikáció vagy a dokumentáció bármely jogellenes módon, bármely jogellenes célra történő felhasználását, amely jelen ÁSZF-fel összeegyeztethetetlen.

A Felhasználó elfogadja és kötelezettséget vállal kártérítési és büntetőjogi felelőssége tudatában, hogy a szoftvert vagy forráskódját nem módosítja, nem dolgozza át és nem fejti vissza.

Garancia és kártérítés

Az alkalmazás használatához a felhasználói oldalon szükséges- fent meghatározott vagy bármely egyéb – technikai feltételeket a Felhasználónak kell biztosítania, teljesítenie. Ezen technikai feltételek nem teljesüléséért a Szolgáltató nem vonható felelősségre. Ugyanígy nem vonható felelősségre a Szolgáltató az alkalmazás használatából adódóan a készüléken bekövetkező adatvesztésért, meghibásodásért. A Szolgáltató kizár minden kártérítési felelősséget az alkalmazáshoz csatlakozó minden külső szoftver által nyújtott (így kiemelten Facebook adatok átvétele) vagy megjelenített adattal, információval kapcsolatban. A Szolgáltató nem vállal garanciát az alkalmazás megszakításmentes működéséért, valamint vis major hibákért. Az ebből eredő adatvesztésért, tartalom vesztésért a Tulajdonos szintén nem tartozik kártérítési felelősséggel.

A szerződés időtartama, megszűnése

A szerződés az applikáció letöltésével és regisztrációval lép hatályba és határozatlan időtartamra jön létre.

A szerződés az alábbi esetekben szűnik meg:

 • Szolgáltató vagy Felhasználó által történő rendes felmondáskor
 • Szolgáltató vagy Felhasználó elállásakor
 • a szolgáltatás céljának megszűnésekor
 • felek közös megegyezésekor
 • Szolgáltató jogutód nélküli megszűnésekor, illetve ha a Szolgáltató tevékenységét megszünteti, vagy tartósan szünetelteti
 • Felhasználó elhalálozásával

Kapcsolat és támogatás

Az alkalmazás működésével kapcsolatosan a Felhasználó a beuskafitnesslover@gmail.com e-mail címre küldheti kérdéseit, amelyre a Szolgáltató 30 napon belül válaszol.

Egyéb, záró rendelkezések

A Szolgáltató jogosult jelen ÁSZF-et a Felhasználók előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosításról mentés nem készül, mindig az oldalon feltüntetett ÁSZF aktuális szövege érvényes.

A Szolgáltató jogosult hirdetéseket, illetve egyéb marketing jellegű tartalmakat bármikor elhelyezni a honlapon (http://beuskafitnesslover.com/).

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre a honlapon előzetes figyelmeztetés nélkül. A Szolgáltató továbbá fenntartja a jogot, hogy a honlapot más domain név alá helyezze.

Bármely, jelen szerződésben nem definiált rendelkezés vagy jog nem jelenti az ilyen jogról való lemondást. Jelen ÁSZF alkotja a Felhasználó és Szolgáltató teljes megállapodását az applikáció (szolgáltatás) használatával kapcsolatosan.

A Felek között létrejött szerződésre a magyar jog az irányadó.

Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a hatályos jogszabályok – különösen, de nem kizárólagosan a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az Európai Parlament és Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 Rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. év CXII. törvény, a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény – rendelkezései az irányadóak.

 1. február

Rákóczi Beáta ev.

Szolgáltató