Top
 
MISSWORMHOLE

ÁSZF

FitnessLover > ÁSZF

A TAGSÁGI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF)

 1. Bevezető rendelkezések
  1. Jelen ÁSZF a Szolgáltató által üzemeltetett www.misswormhole.com honlapon – továbbiakban: honlap – nyújtott szolgáltatások igénybevételére vonatkozik.
  2. Jelen ÁSZF alapján megkötött egyedi szerződést a Szolgáltató nem iktatja, azt a felek kizárólag elektronikus formában kötik meg.
  3. A Szerződés és a szerződéskötés nyelve a magyar.
  4. Jelen ÁSZF nem tartalmaz magatartási kódexre való utalást.
  5. Jelen ÁSZF hatálya kiterjed valamennyi, a www.misswormhole.comhonlap szolgáltatásainak igénybevételére vonatkozó, a Szolgáltató és a Felhasználó között létrejött egyedi szerződésre.

 

 1. Szolgáltató adatai
  Szolgáltató neve: Horváth Beáta

Szolgáltató székhelye: 1126 Budapest, Fodor utca 18.
Szolgáltató telefonszáma: +36 70 4560707
Szolgáltató e-mail címe: beuskafitnesslover@gmail.com
Szolgáltató nyilvántartási száma: 54381977

Nyilvántartásba vevő hatóság: Belügyminisztérium Nyilvántartások Végzéséért Felelős helyettes államtitkár Okmányfelügyeleti Főosztály
Szolgáltató adószáma: 55666679-1-43

(továbbiakban: Szolgáltató)

 

III. A megvásárolható szolgáltatások köre (továbbiakban: Szolgáltatás)
1. Otthoni, illetve edzőtermi edzésekről készült videó felvételek internetkapcsolaton keresztüli online megtekintésének lehetősége (havi előfizetési díj vagy bizonyos óratípusok –workshopok, tanfolyamok – esetében különdíj ellenében).

 

 1. A megrendelés menete
  1. A Szolgáltató által jelen honlapon nyújtott szolgáltatások igénybevételére az a Felhasználó jogosult, aki a honlap használatára regisztrált és jelen ÁSZF rendelkezéseit, valamint az Adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat elfogadta.
  2. Regisztráció
  A honlapon nyújtott szolgáltatások igénybevételére a Felhasználó a honlapon lévő „Regisztráció” menüpont alatt található adatlap kitöltésével és elküldésével regisztrálhat. A regisztráció alkalmával a Felhasználó nyilatkozik jelen ÁSZF, valamint az Adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak elfogadásáról. Sikeres regisztrációról a Szolgáltató e-mailben értesíti a Felhasználót. A Felhasználó a jelszavat köteles titokban tartani, azt kizárólag személyesen jogosult használni, azt tilos harmadik személynek átadni, vagy hozzáférhetővé tenni.

 

A Felhasználó bármikor írásban (e-mailben vagy ajánlott levélben) kérheti a Szolgáltatótól regisztrációja törlését.

 

 1. Megrendelés, a szolgáltatás igénybevétele
  A felhasználó a szolgáltatás igénybevételére a 2. pont alatt részletezett regisztrációt, valamint a mindenkor hatályos árlistában foglalt szolgáltatási díjak igazolt megfizetését követően (sikeres aktiválás) jogosult. A szolgáltatás igénybevételre való jogosultság megszerzésekor a szolgáltató e-mailben értesíti a felhasználót. Havi/féléves/éves előfizetés esetén a hozzáférés érvényessége az e-mailes értésítéstől számított 30/182/365 nap. Ajándékutalvány vásárlása esetén, a Szolgáltató belépési kuponkódot biztosít a Felhasználónak, amely a kuponkód aktiválásának napjától érvényes (halasztott aktiválás).

 

 1. A regisztráció során megadott adatok ellenőrzésére, ill azok módosítására az „Fiókom” gombra kattintva van lehetőség.

 

A Felhasználó az adatbeviteli hibákat a megrendelés során, a tényleges megrendelés előtt is ellenőrizheti és módosíthatja (pl. számlázási adatok módosítása opció).

 

 1. Árak / fizetési lehetőségek
  1. A szolgáltatások mindenkor érvényes árai a honlap „Webshop” menüpontja alatt található. A Szolgáltató jogosult a szolgáltatások díját bármikor egyoldalúan módosítani. A szolgáltatási díj módosításának közzététele a honlap „Webshop” menüpontja alatt történik. A módosítás a honlapon való közzététel időpontjától érvényes. Ezekről a módosításokról a Szolgáltató a már regisztrált Felhasználókat írásban értesíti. Az árak az ÁFA-t tartalmazzák. A tévedésből, nyilvánvalóan hibásan feltüntetett díjakért felelősséget a Szolgáltató nem vállal.
  2. A felhasználónak nem jár pénz-visszatérítés a Szolgáltatás olyan üzemszüneteire vagy elérhetetlenségeire, amelyek nem a Szolgáltatónak felróható technikai problémákra vezethetők vissza.
  3. A felhasználó elfogadja, hogy vásárlásairól minden számláját kizárólag elektronikus úton és digitális aláírással ellátva kapja meg Horváth Beátátólaz általa megadott e-mail címre. A felhasználónak a fogadói oldalon kötelessége gondoskodni arról, hogy minden a Horváth Beáta által küldött elektronikus úton történő számla kézbesíthető legyen és a technikai beállítások (pl. tűzfalak) adaptálva lettek. Estleges, Horváth Beátához intézett automatikus válaszok, (mint például „out of the office” értesítések) nem vehetők figyelembe és nem állhatnak az érvényes kézbesítés útjában. E-mail cím változása esetén a Felhasználó köteles Horváth Beátát azonnal elektronikusan írásban és jogérvényesen levélben értesíteni. Felhasználó köteles legkésőbb 7 nappal a számlázás előtt a változásokról Horváth Beátát értesíteni.

 

VII. A szolgáltatás igénybevételének időtartama/ felmondás lehetősége
1. Az előfizetés automatikus meghosszabbodása
Az előfizetés legrövidebb időtartama 30 nap. A tagság lejárta után az előfizetést a felhasználónak kell meghosszabbítania.

 

VIII. Hozzájárulás személyes adatok kezeléséhez
1. A Felhasználó az Adatvédelmi tájékoztatót megismerte, az abban foglaltakat elfogadja.
2. A Felhasználó kifejezetten hozzájárul az Adatvédelmi tájékoztatóban megjelölt személyes adatinak kezeléséhez.

 

 1. Egyéb rendelkezések
  1. A Szolgáltató felhívja a Felhasználó figyelmét arra, hogy amennyiben a szolgáltatás igénybevételét megkezdte, elállásra nem jogosult.
  2. Jelen ÁSZF elfogadásával a Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a regisztrációkor megadott személyes adatait az Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően kezelje.
  3. A Szolgáltató felhívja a Felhasználó figyelmét arra, hogy jelen honlapon nyújtott szolgáltatásokat saját kockázatára veszi igénybe.
  4. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF-t egyoldalúan módosítani. A módosítás jelen honlapon való közzététellel válik hatályossá.
  5. Jelen honlap szerzői jogvédelem alatt áll. A honlapon megjelenített tartalom részét vagy egészét kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulásával lehet bármilyen formában felhasználni.

 

Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. (1959. évi IV. tv.), a 2001. évi CVIII., valamint a 17/1999 (II.5.) Korm.r. rendelkezései az irányadóak.

 1. Tiszteletben tartjuk a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) üzleti titokra és know-how-ra (védett ismeretre) vonatkozó rendelkezéseit. Ptk. 2:47. § [Az üzleti titokhoz való jog. Know-how (védett ismeret)]

(1) Üzleti titok a gazdasági tevékenységhez kapcsolódó minden nem közismert vagy az érintett gazdasági tevékenységet végző személyek számára nem könnyen hozzáférhető olyan tény, tájékoztatás, egyéb adat és az azokból készült összeállítás, amelynek illetéktelenek által történő megszerzése, hasznosítása, másokkal való közlése vagy nyilvánosságra hozatala a jogosult jogos pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekét sértené vagy veszélyeztetné, feltéve, hogy a titok megőrzésével kapcsolatban a vele jogszerűen rendelkező jogosultat felróhatóság nem terheli.

(2) Az üzleti titokkal azonos védelemben részesül az azonosításra alkalmas módon rögzített, vagyoni értéket képviselő műszaki, gazdasági vagy szervezési ismeret, tapasztalat vagy ezek összeállítása (e törvény alkalmazásában: védett ismeret), ha a jóhiszeműség és tisztesség elvét sértő módon szerzik meg, hasznosítják, közlik mással vagy hozzák nyilvánosságra. E védelemre nem lehet hivatkozni azzal szemben, aki a védett ismerethez vagy az azt lényegében helyettesítő hasonló ismerethez a) a jogosulttól független fejlesztéssel vagy b) jogszerűen megszerzett termék vagy jogszerűen igénybevett szolgáltatás vizsgálata és elemzése útján jutott hozzá.

“Üzleti titoknak” minősülnek különösen a következők:

–      kidolgozás alatt lévő termék(ek),

–      piaci- értékesítési stratégia, azzal kapcsolatos megvalósítási szándék és annak módja,

–      illetve a vállalkozás gazdasági tevékenységéhez, üzleti terveihez, és igényeihez kapcsolódó minden olyan tény, megoldás, adat, illetve technikai-, üzleti-, pénzügyi-, vagy egyéb jellegű információ, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira, partnereire, ügyfeleire és ezen kapcsolatok bármilyen adataira vonatkozó információ, know-how, amely szóban, elektronikusan, vizuálisan, írott formában vagy egyéb módon kerül közlésre, és amelynek nyilvánosságra hozatala, illetéktelenek által történő megszerzése vagy felhasználása a vállalkozás jogszerű pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekeit sértené vagy veszélyeztetné.

A továbbiakban együtt: Üzleti titok.

 1. Az Üzleti titok közlése önmagában

–      nem jogosítja fel a feleket a másik fél érdekében történő bármilyen tevékenység kifejtésére, a másik fél nevében vagy terhére bármilyen formában kötelezettség vállalására, jognyilatkozat tételére,

–      nem kötelezi őket bármilyen megállapodás megkötésére, és az nem minősül szerződéses ajánlatnak, kötelezettségvállalásnak vagy ajánlattételre felhívásnak, előszerződésnek, és

–      nem hatalmazza fel a feleket arra, hogy az őket illető szerzői vagy egyéb jogvédelem alatt álló szellemi alkotásokat, jogvédelem tárgyát képező információkat (pl.: név vagy logó, egyéb védjegyek, szabadalmak) felhasználják.

III.        A Felhasználó., az Üzleti titok megismerője vállalja, hogy az Üzleti titok vele való közlésének időpontjától teljesíti az alábbi feltételeket:

–      az Üzleti titkot nyilvánosságra nem hozza, mással nem közli, saját üzleti tevékenységéhez fel nem használja, más számára hozzáférhetővé nem teszi, kivéve azon munkavállalóit, szakértő tanácsadóit, jogi képviselőit, akiknek tudomással kell bírniuk az Üzleti titokról az Üzleti titok megismerője megbízásából végzett feladataik ellátása céljából, azzal, hogy őket az Üzleti titok megismerője előzetesen tájékoztatni köteles az információ bizalmas természetéről valamint a jelen nyilatkozatban foglaltakról;

–      az Üzleti titkot kizárólag olyan, az alkalmazásában álló, vagy megbízásából eljáró személyekkel és olyan szerződéses partnerekkel osztja meg, akiknek az említett Üzleti titokra szükségük van a meghatározott céllal kapcsolatos feladatok ellátása során, illetve akiknek tudomással kell bírniuk az Üzleti titokról kötelezettségeik teljesítése érdekében, és akikre szintúgy titoktartási kötelezettség vonatkozik, mint az Üzleti titok megismerőjére (a továbbiakban: „Partnerek”);

–      az Üzleti titkot titokban tartja, bizalmasan, ugyanolyan módon és ugyanolyan gondossággal kezeli, mint ahogyan saját bizalmas információit, de legalább ésszerű szintű gondossággal, és erre a Partnerek figyelmét is felhívja;

–      az Üzleti titkot harmadik féllel nem közli, harmadik félnek nem adja ki a vállalkozás előzetes írásos engedélye nélkül (kivéve a Partnereket);

–      amennyiben az Üzleti titok átadása írásbeli dokumentum vagy más rögzített formában történik, úgy az adathordozó a rajta tárolt Üzleti titokkal együtt az azt szolgáltató tulajdonában marad és azokat köteles a vállalkozónak kérésére visszaszolgáltatni illetve igazolható módon megsemmisíteni.

 1. Jelen ÁSZF rendelkezései nem akadályozzák az Üzleti titok megismerőjét abban, hogy információt közöljön az alábbi esetekben:

–      a közölt információ már ismert vagy ismertté válik a jelen nyilatkozat megszegése nélkül, vagy

–      a közölt információ bizonyíthatóan és törvényes módon már ismert volt az Üzleti titok megismerője számára abban az időpontban, amikor a vállalkozástól azt megkapta, vagy

–      a közölt információt az Üzleti titok megismerője jogszerűen szerezte meg az információt annak szabad közlésére jogosult harmadik féltől, vagy

–      a közölt információt az Üzleti titok megismerője az Üzleti titok felhasználása nélkül hozta létre, melyet írásos bizonyítékkal tud igazolni, vagy

–      a közölt információ átadását jogszabály vagy hatósági előírás teszi kötelezővé, ideértve a tőzsdei jegyzéshez kapcsolódó kötelezettségeket is; ilyen esetekben az Üzleti titok megismerője köteles a vállalkozást előzetesen, haladéktalanul írásban értesíteni az adatszolgáltatási kötelezettségről, annak érdekében, hogy a vállalkozás jogai védelmében fel tudjon lépni, vagy

–      ha ehhez a vállalkozás előzetesen írásban hozzájárult.

 

 

 

A WEBSHOPBAN TALÁLHATÓ FIZIKAI TERMÉKEKRE VONATKOZÓ ÁSZF

A jelen általános szerződési feltételek (ÁSZF) tartalmazzaa www.misswormhole.com/uzlet  oldalon elérhető webáruház (Webáruház) használatának feltételeit. A Horváth Beáta által létrehozott Membership Programra eltérő általános szerződési feltételek vonatkoznak, amelyek itt találhatók: www.misswormhole.com/aszf

Jelen ÁSZF érvényességének kezdő időpontja: 2019. december 15.

A Webáruház címe:

www.misswormhole.com/uzlet

A Webáruház üzemeltetőjének (Eladó) adatai:

Cégnév: Horváth Beáta egyéni vállalkozó

Szolgáltató neve: Horváth Beáta

Szolgáltató székhelye: 1126 Budapest, Fodor utca 18.
Szolgáltató telefonszáma: +36 70 4560707
Szolgáltató e-mail címe: beuskafitnesslover@gmail.com
Szolgáltató nyilvántartási száma: 54381977

Nyilvántartásba vevő hatóság: Belügyminisztérium Nyilvántartások Végzéséért Felelős helyettes államtitkár Okmányfelügyeleti Főosztály

Szolgáltató adószáma: 55666679-1-43

Bankszámlaszám : OTP Bank HU17 11712073-21458336

Az Eladó által országosan végzett kereskedelmi tevékenységet nyilvántartó hatóság: Budapest, I. Kerület Budavári Önkormányzata.

A Webáruház csak ügyfelei számára végez adatkezelési tevékenységet, így az Infotv. 65.§.(3) szakasza szerint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az adatkezelőről adatkezelési nyilvántartást nem vezet.

Az ÁSZF elfogadása

 1. A regisztráció illetve vásárlás során (mindkét esetben) a Felhasználó, ha a Webáruház szolgáltatásait igénybe kívánja venni, köteles elfogadni a jelen ÁSZF feltételeit, amit a weboldalon található jelölő négyzet kiválasztásával tehet meg. Az ÁSZF feltételeinek elfogadása esetén a jelen ÁSZF szerinti adásvételi szerződés jön létre az Eladó és a Webáruház Felhasználója között.
 2. Ha a Felhasználó az ÁSZF feltételeit nem fogadja el, nem veheti igénybe a Webáruház szolgáltatásait. Nem regisztrálhat és nem küldhet megrendelést sem.

A megrendelés lépései:

 1. A regisztráció végrehajtása (amennyiben a Felhasználó még nem regisztrált), a szükséges adatok megadásával.
 2. A kosár használata a termék kosárba helyezésével, a megrendelés összeállítása.
 3. A megrendelés elküldése.
 4. Fizetés
 5. A megrendelés visszaigazolása.

Az adásvételi szerződés létrejötte

 1. Ha a Felhasználó megrendelést küld a Webáruház oldalán, és az Eladó a megrendelést e-mailben visszaigazolja, adásvételi szerződés jön létre a vevő (Felhasználó) és az Eladó között. Ha a megrendelés megérkezését visszaigazoló e-mail a vásárlóhoz 48 órán belül nem érkezik meg, akkor a Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség alól, nem köteles a megrendelt terméket megvenni, a szolgáltatást igénybe venni.
 2.  A Felhasználó elfogadja, hogy az ily módon kötött szerződés írásban megkötöttnek minősül, és arra Magyarország joga irányadó. Az adásvételi szerződésre a jelen ÁSZF rendelkezései vonatkoznak.
 3. A szerződés magyar nyelven jön létre, azt a Webáruház elektronikus formában, automatikusan tárolja. A Felhasználó számára a létrejött szerződés adatai a Webáruházba történő bejelentkezés után hozzáférhetők. Annak tartalmát elolvashatja, mentheti vagy kinyomtathatja. A szerződés magatartási kódexre nem utal.

A termék lényeges tulajdonságai:

A termék lényeges tulajdonságait a Felhasználók megtekinthetik a Webáruház oldalán a termékekhez tartozó termékleírásban.

Árak

A Webáruházban közzétett árak ÁFÁ-val növelt bruttó árak, amelyek tartalmazzák a termékek teljes árát, házhozszállítás nélkül. Az Eladó jogosult a forgalmazott termékeket és azoknak árát bármikor egyoldalúan módosítani. Az árak módosításának közzététele a Webáruház „Webshop” menüpontja alatt történik. A módosítás a honlapon való közzététel időpontjától érvényes. Ezekről a módosításokról az Eladó a már regisztrált Felhasználókat írásban értesíti. A tévedésből, nyilvánvalóan hibásan feltüntetett díjakért felelősséget az Eladó nem vállal.

Lehetséges fizetési módok

 1. Banki átutalás: előre utalás, az Eladó bankszámlaszámára a megrendelés számára való hivatkozással.

Cégnév: Horváth Beáta

Bankszámlaszám: OTP Bank HU17 11712073-21458336

Bank neve: OTP Bank.

Közlemény: Amennyiben más névről érkezik az utalás, mint ami megrendelő adataiban megadott név, úgy a megrendelő nevét és a kiválasztott termék címét tartalmazza

 1. Online bankkártyás fizetés, a fizetési oldalon részletesen meghatározottak szerint.
 2. PayPal számlára való utalás

Házhozszállítás

A termékek kiszállítását az Eladó a Felhasználóval egyeztetett időpontban végzi.

A Felhasználó köteles a kiszállítás időpontjában a csomag sértetlenségét ellenőrizni. Sérült csomagolás esetén a hibát a helyszínen jegyzőkönyvben kell rögzíteni.

A szállítási határidő a megrendelés visszaigazolásától számított 2-5 nap.

Szavatosság

A Webáruház szavatosságvállalásának feltételeit az 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (Új Ptk.) és a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet (NGM Rendelet) szabályozza.

Az Új Ptk. és az NGM Rendelet alapján Horváth Beáta 6 hónapos szavatossági időt biztosít a Webáruházban megvásárolt termékekre. A szavatossági igény abban az esetben érvényesíthető, amennyiben a termék a vásárlás időpontjában nem felelt meg a vonatkozó jogszabályokban vagy a szerződésben rögzített tulajdonságoknak. A vásárlást követő 6 hónap eltelte után a Felhasználó kötelezettsége a hiba bizonyítása.

A szavatossági igény a megrendelés beazonosítása után érvényesíthető. Amennyiben a szavatossági igény a Webáruház megítélése szerint helytálló, a Felhasználó kérheti a termék cseréjét vagy javítását. Amennyiben a termék cseréjére vagy javítására nincs lehetőség, a Felhasználó árleszállítást igényelhet vagy a fenti elállási szabályok alkalmazásával elállhat.

Szavatossági igény bejelentésének módja

 1. Személyes bejelentés
  A Felhasználó személyesen is bejelentheti szavatossági igényét az Eladónál az Eladó székhelyén: 1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 1.), munkanapokon 10.00-15.00 között. Ekkor az Eladó munkatársa az igényről jegyzőkönyvet vesz fel, amelyben rögzíti:

– a Felhasználó nevét, címét,
– a termék megnevezését, vételárát,
– a megrendelés számát,
– a vásárlás időpontját,
– a hiba bejelentésének időpontját, – a hiba leírását,
– a Felhasználó által érvényesíteni kívánt igényt,
– a kifogás rendezésének módját.

Ha a kifogás rendezésének módja a vásárló igényétől eltér, ennek indokolását a jegyzőkönyvben rögzíti. A jegyzőkönyv másolatát a Felhasználó átveszi.

2. Írásban történő bejelentés
A Felhasználó bejelentheti szavatossági igényét az Eladónak (Eladó székhelye: 1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 1.) küldött levélben, vagy elektronikus levélben is (Eladó email címe: info@jogaklikk.hu).

Ekkor a levélnek tartalmaznia kell:

– a Felhasználó nevét, címét,
– a termék megnevezését, vételárát,

– a megrendelés számát,
– a vásárlás időpontját,
– a hiba bejelentésének időpontját,
– a hiba leírását,
– a Felhasználó által érvényesíteni kívánt igényt.

A szavatossági jog gyakorlásával kapcsolatos egyéb részletek és a szavatossági igény érvényesítésével kapcsolatos mintanyilatkozat elérhetőek az Új Ptk. és az NGM Rendelet teljes szövegének tanulmányozásával, itt: http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=168978.263277 

Elállási jog

Az elállási jog gyakorlására a fogyasztók és a vállalkozások közötti szerződésekről szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletben (Kormányrendelet) foglaltak az irányadóak, azzal, hogy a Webáruház a Kormányrendeletben foglalt, 14 napos elállási periódust kiterjeszti 30 napra. Ennek megfelelően a Felhasználó a termék kézhezvételétől számított 30 napon belül (Elállási Határidő), írásban elállhat a vásárlástól, akkor is, ha a termék egyébként nem hibás. Az elállási nyilatkozatot az Elállási Határidőig kell megküldeni a Webáruház üzemeltetőjének székhelyére vagy az alábbi e-mail címre: beuskafitnesslover@gmail.com.

Az elállási jog gyakorlása esetén a termék a Felhasználó költségén, az elállástól számított 14 napon belül visszaküldendő a Webáruház üzemeltetőjének székhelyére. A megfizetett vételár visszatérítésére a termék sértetlen kézhezvételétől számított 14 napon belül kerül sor, banki átutalás útján. Sérült vagy egyéb ok miatt nem értékesíthető termék esetén a Webáruház jogosult arra, hogy a visszatérítendő vételárból a sérülés vagy károsodás mértékével arányos összeget visszatartson.

Fitness eszközre vonatkozó elállás kizárólag nem használt és a cimkétől meg nem fosztott ruhaneműre vonatkozik.

Az elállási jog gyakorlásával kapcsolatos egyéb részletek és az elállási mintanyilatkozat elérhetőek a Kormányrendelet teljes szövegének tanulmányozásával, itt: http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=167547.260043 

Egyéb rendelkezések

 1. Jelen ÁSZF elfogadásával a Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy az Eladó a regisztrációkor megadott személyes adatait az Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően kezelje. A Felhasználó az Adatvédelmi tájékoztatót megismerte, az abban foglaltakat elfogadja.
 2. Az Eladó bármikor jogosult jelen ÁSZF-t egyoldalúan módosítani. A módosítás jelen honlapon való közzététellel válik hatályossá.
 3. Jelen honlap szerzői jogvédelem alatt áll. A honlapon megjelenített tartalom részét vagy egészét kizárólag az Eladó előzetes írásbeli hozzájárulásával lehet bármilyen formában felhasználni.

Ügyfélszolgálat

A Felhasználó a Webáruházzal kapcsolatban kérdéseket tehet fel vagy panaszt tehet az alábbi elérhetőségeken:

Telefonszám: 06-70-4560707

Email: beuskafitnesslover@gmail.com

Posta: 1126 Budapest, Fodor utca 18.

Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben az új Ptk. (2013. évi V. törvény.), a 2001. évi CVIII. tv., a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet, a 19/2014. (II.6.) NGM Rendelet valamint az egyéb, vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak.